Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Roos Klaver Diëtist

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en cliënt of Roos Klaver Diëtist en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of materiaal. Onder cliënt wordt verstaan alle patiënten dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een organisatie, BV, Stichting, Coöperatie of andere rechtspersonen die bevoegd zijn.

Verwijzing
Roos Klaver Diëtist werkt op verwijzing van een arts of tandarts als er sprake is van ondervoeding. Er kan ook sprake zijn van protocollaire verwijzingen en van overdrachten vanuit het ziekenhuis. Roos Klaver Diëtist maakt ook gebruik van (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek) DTD en verwijzingen via de huisarts of praktijkondersteuner als er een indicatie is voor behandeling binnen de HKN Chronische zorg voor CVRM en COPD.

Rapportage
De diëtist houdt de verwijzer en/of arts op de hoogte van de behandeling. Minimaal aan het begin en aan het eind van een behandeling. Tussendoor bij bijzonderheden en als de cliënt langer dan een jaar wordt begeleid.

Afspraak
De afspraak wordt telefonisch in overleg met de cliënt gepland. In het geval van ondervoeding kan de verwijzer aangeven of het een spoedafspraak (binnen 3 werkdagen), een reguliere afspraak (binnen 7 werkdagen) of wat verder weg.

Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij Roos Klaver Diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen  in rekening worden gebracht. Afzegging is mogelijk via de telefoon (antwoordapparaat) of via de e-mail. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend.

Persoonlijk schriftelijk advies
Indien de diëtist met de cliënt een persoonlijk schriftelijk advies afspreek dan wordt deze 2 werkdagen verstuurd via post of via mail.

Tarieven
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Uiteraard kan er langer gebruik gemaakt worden van de diensten van de diëtist, deze kosten komen echter voor rekening van de cliënt.

Op indicatie aangegeven van een arts is het mogelijk om op huisbezoek te komen, hiervoor rekent Roos Klaver Diëtist het consult en een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd.

Voor voorlichtingen, lessen, workshops, consultancy en overige activiteiten wordt een offerte opgesteld en in overleg wordt de prijs bepaald.

Directe tijd en individueel dieetvoorschrift
3 uur in de basiszorg wil overigens niet zeggen dat de cliënt al die tijd met de diëtist in gesprek is. Een aantal zaken vindt plaats zonder dat de cliënt erbij is, zoals het maken en berekenen van een persoonlijk dieetadvies. Dit valt onder het individueel dieetvoorschrift. Directe tijd is de tijd dat de cliënt in gesprek is met de diëtist. Zowel de directe tijd als de indirecte tijd horen bij de behandeling.

Financiële afhandeling
Roos Klaver Diëtist declareert waar mogelijk de kosten van een dieetbehandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een factuur. In dat geval is de cliënt zelf betaling verschuldigd. Hij/zij kan dit in de meeste gevallen declareren bij de zorgverzekering. Iedere zorgverzekeraar rekent een eigen risico voor ziekten kosten. Dit houdt in dat de eerste € 385- voor medische kosten, voor eigen rekening zijn. De behandeling van de diëtist valt ook onder deze medische kosten. De zorgverzekeraar verhaalt dit eigen risico op de cliënt. De facturen worden volgens afspraak verzonden en moeten binnen 30 dagen betaald zijn.  Indien de factuur niet binnen 30 dagen betaald is, volgen er 2 herinneringen en daarna wordt er een incassobureau ingeschakeld.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
Roos Klaver Diëtist doet er alles aan om goede zorg te leveren en de afspraken zo goed mogelijk te organiseren. Mocht de cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn over de werkwijze of over de bejegening, dan stellen wij het op prijs als de cliënt dit eerst bespreekt met de diëtist. Is de cliënt nog niet tevreden dan kan hij/zij een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici www.klachtenloketparamedici.nl of via email info@klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 030 310 09 29 maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur

Privacy
Roos Klaver Diëtist doet er alles aan om zo vertrouwelijk mogelijk met de gegevens van de cliënt om te gaan. Voor meer informatie zie ook op onze website onze privacyverklaring.

Deskundigheid
Roos Klaver Diëtist is deskundig en heeft ervaring met sondevoeding thuis, ondervoeding, ondergewicht, overgewicht, obesitas, hartfalen en gedragsverandering. Zij is ook deskundig op het gebied van voedingsproblemen bij o.a. oncologie, COPD, kwetsbare ouderen.